Het Algoritme Register uitgelegd

Algoritme Register

Het Algoritme Register is een centrale database of registratiesysteem waarin organisaties informatie over hun gebruikte algoritmen opnemen. Het biedt een gestructureerd overzicht van de algoritmen die door de overheid worden gebruikt. Hoewel nog niet alle algoritmen die door de overheid worden gebruikt in het register zijn opgenomen, beginnen steeds meer gemeenten en overheidsorganisaties hun algoritmen toe te voegen. Het Algoritme Register is met name gericht op het vastleggen van algoritmen die een grote impact hebben op burgers, groepen en organisaties, zoals algoritmen die worden gebruikt voor gevoelige besluitvorming.

Algoritme Register

Doel van het Algoritme Register

Het doel van het Algoritme Register is om transparantie en verantwoording te bevorderen, met name in gevoelige gebieden zoals besluitvorming, profilering en geautomatiseerde beslissingssystemen. Het register biedt inzicht in hoe algoritmen worden gebruikt en draagt bij aan het vertrouwen van burgers door uitleg te geven over de werking ervan.

Inhoud van het Register

In het Algoritme Register moeten verschillende gegevens worden opgenomen, waaronder:

  • Beschrijving van het gebruikte algoritme
  • Doeleinden van het algoritme
  • Gebruikte datasets
  • Verantwoordelijke entiteit
  • Andere relevante details met betrekking tot het algoritme

Verboden AI-praktijken

De EU AI Act definieert specifieke AI-praktijken die als verboden worden beschouwd vanwege hun potentieel om schade te veroorzaken, discriminatie te bevorderen, of de veiligheid en privacy van burgers in gevaar te brengen. Enkele van deze verboden AI-praktijken omvatten:

  • Massa-surveillance
  • Sociale scoring
  • Manipulatie van individuen
  • Discriminatoire praktijken

De EU AI Act stelt ook specifieke eisen aan AI-systemen die als "hoge risico" worden beschouwd, zelfs als ze niet expliciet verboden zijn.

Transparantie en verantwoording

Het Algoritme Register draagt bij aan het vergroten van de transparantie en verantwoording rondom het gebruik van algoritmen door organisaties. Door algoritmen vindbaar te maken en hun toepassing en resultaten begrijpelijk te maken, krijgen gebruikers, regelgevers en belanghebbenden inzicht in de algoritmische besluitvorming.

Toezicht en handhaving

Toezichthoudende instanties, zoals de Algoritmetoezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens), zijn verantwoordelijk voor het monitoren en handhaven van de naleving van de registratieverplichtingen. Organisaties die niet voldoen aan de regelgeving kunnen worden geconfronteerd met mogelijke sancties.

Impact en toekomstperspectieven

Het Algoritme Register zal naar verwachting een positieve impact hebben op het bevorderen van ethisch en verantwoord gebruik van algoritmen. Toekomstige ontwikkelingen en verbeteringen van het registratiesysteem zullen bijdragen aan een nog effectievere transparantie en verantwoording rondom algoritmisch gebruik binnen organisaties.

Dutch AI
Dutch AI
Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Join dé AI-community en blijf op de hoogte van de laatste updates en events op het gebied van Artificial Intelligence